കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹം തടയാം നിയന്ത്രിക്കാം | നൂതനസമീപനം | Child Diabetes prevention and control part-3

കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹം തടയാം നിയന്ത്രിക്കാം | നൂതനസമീപനം | Child Diabetes prevention and control part-3

കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹം തടയാം നിയന്ത്രിക്കാം | നൂതനസമീപനം | Child Diabetes prevention and control part-3Dr Jolly Thomson’s Life Care Centre #Diabetic#Obesity# Youtube subscribe link: …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*