ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി; രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും / #Diabetic_retinopathy, #Diagnosis and treatment.

ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി; രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും / #Diabetic_retinopathy, #Diagnosis and treatment.

ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി; രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും / #Diabetic_retinopathy, #Diagnosis and treatment.Diabetic_retinopathy #Eyecare #eyesight_conditions #vision_related_problems Eye_diseases പ്രമേഹം ( Diabetes ) …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*