പ്രമേഹം ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക Diabetic neuropathy Arogyamപ്രമേഹം ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ? എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ?

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Shares