ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ: ನಿಂದ ಕಾಲಿನ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ…

source