సన్నగా ఉన్న షుగర్ ఉన్న వారు ఏమి తినాలి ? MHTL ,30october2018.

source