பாதங்கால் எரிச்சல், வலி ஓர் எச்சரிக்கை மணி | Diabetic Neuropathy | Sole burning video #DrSJ #AIIMM #IntegratedMedicine…

source