ലോക്കഡൗണിനും ശേഷവും കൊറോണ ബാധ ഒഴിവാക്കാം ,പ്രമേഹ ബാധിതർക്ക് ചില നിർദ്ദേ…

source