சர்க்கரை நோய் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டு 30 வருடங்களுக்கு மேலாக மருந்து…

source