เบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างดี ย่อมนำไปสู่การเกิดเส้นประสาทอั…

source