โรคเส้นประสาทถูกทำลายจากการเป็นโรคเบาหวานนั้น ถือเป็นภาวะแทรก ซ้อ…

source