อาการ กลุ่มอาการที่สำคัญสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1. Distal symmetric diabetic polyneuropathy (DSDP)…

source