చేతులు కాళ్లల్లో తిమ్మిరి ఎందుకు వస్తుంది,ఎలా తగ్గించుకోవాలి Dr. Rajesh Reddy Pasham…

source