ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಅದರ ನಿವಾರಣೋಪಾಯಗಳೇನು? ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ಆಹಾರ ಪಥ್…

source