ટાઇપ ૧ ડાયાબિટીસ (મધુમેહ) એક એવી પરિસ્થિતી છે કે જેમાં તમારું સ્વાદુપિંડ…

source