ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ રોગપ્રિકારકશક્તિ વધારવા અને કોરોના COVID19 ના સંક્રમણ…

source