આ વિડીયો 11000 જણા એ જોયો – દિવસમાં 2 વાર ઇન્સ્યુલિન – ડાયાબીટીસ અને ગોઠણના દર્દ થી પીડિત ઠંડા પીણાં , ફાસ્ટ …

source