ඉන්දියාවේ නිපද වූ කොරෝනා එන්නත (The Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine) – සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිලිබදව සාමාන්‍ය …

source